Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss. 

Ecomotive holder til i fire ulike lokasjoner. Dersom du skal sende post send dette til 

Ecomotive AS
Myravegen 1
N-6060 Hareid

Vi kan nåes i kontortid på følgende nummer: 
Tel.: +47 70 03 91 00
Fax: +47 70 03 91 01
E-post: post@ecomotive.no

 

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Forskning og utvikling

Systematisk utvikling for å virkeliggjøre
bærekraftige løsninger

Ecomotive AS er en forskningsdrevet bedrift. Siden oppstarten i 2006 har vi hatt et samarbeid med og en testlab ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og samarbeider i dag med en rekke forskningsinstitusjoner. For arbeidet vårt har vi en overordnet visjon som gir føringer for hvilke typer forskningsprosjekter vi setter igang. Ikonene nedenfor viser de ulike prosjektene som er i gang i dag.

 
Visjonen om et vannkretsløp og energikretsløp. Etterhvert som prosjektene gir ny kunnskap om området, vil også visjonen utvikle seg

Visjonen om et vannkretsløp og energikretsløp. Etterhvert som prosjektene gir ny kunnskap om området, vil også visjonen utvikle seg

 

Forskningsprosjekter hos Ecomotive

graavann.jpg

Gjenbruk av gråvann

Videreutvikling av gråvannsrenseanlegg som skal kunne behandle gråvann for opptil 50 personer i døgnet. Prototypen av anleggsdesignet kalt A03 er blitt kjørt i et fullskalaforsøk ved NMBU, hvor en studentbolig er knyttet til renseanlegget. Resultatet indikerer at ytelsen til A03 er god og oppfyller minimumskravene ifht. BOD, COD, total fosfor og TSS. Fjerning av E. coli er også mer effektiv sammenlignet med anlegget A02, som har vært på markedet i flere år. 

Resultatrapport: Ecomotive A03 renseanlegg for gråvann - internrapport 2016

 
biogass.jpg
forskning-utvikling-banner1.jpg

Økte drivhusgasser i kloakken

Et eksperiment viste en kraftig økning i lystgassutslipp (N2O) med høyere andel svartvann i kloakken. Lystgass er mistenkt å ha en 300 ganger kraftigere drivhusgassvirking enn CO2 og er også antatt å være involvert i nedbryting av stratosfærisk ozon. Daniel Todt i Ecomotive foreslo derfor å konvertere det organiske stoffet til biogass og dermed gjenbruke det som energi og gjødsel, fremfor å benytte dagens biofilm-løsninger som bidrar til produksjon av lystgass.

PhD resultat: Kildeseparerende sanitærsystemer - minimering av energiforbruk og lystgassutslipp ved biologisk rensing av svartvann

Bedre vekst ved bruk av urin

Et pågående mastergradsprosjekt har påvist at salat både vokser raskere og blir frodigere ved økt konsentrert urin pga økt tilgang til fosfor og nitrogen.

Funnene er spennende med tanke på å finne fremtidens løsning på dagens økende fosformangel. Fosfor er en viktig ingrediens for å få dyrkbar jord. Med dagens eksponentielle vekst i befolkningstall vil tilgang på nok fosfor være essensielt for å møte det fremtidige behovet for matproduksjon.

Det er foreløpig ikke undersøkt om det er smittefare ved denne metoden.

 
forskning-utvikling-banner1.jpg

Rensing av svartvann

Gjennom doktorgradsarbeidet sitt skal Melesse Eshetu jobbe frem vitenskapelig dokumentasjon for neste generasjon kildeseparerende avløpssystemer. Målsetningen er å kunne rense svartvannet lokalt, istedenfor å samle det i oppsamlingstanker eller sende det inn på avløpsnettet. Dette skal i praksis utføres ved å optimalisere en rensereaktor for svartvann og integrere den i et kildeseparert avløpssystem. Videre skal det lages løsninger for etterpolering og desinfisering av det rensede avløpet fra reaktoren, og man skal kartlegge potensialet for å gjenbruke vann og næringsstoffer samt analysere risikoer/nytteeffekter ved slikt gjenbruk.

Lykkes man med dette vil svartvann kunne renses og slippes ut lokalt på egen tomt, slik man i dag gjør med gråvann i Ecomotive A02. Dette vil være et stort fremskritt for våre desentrale avløpssystemer, som i dag enten samler opp kloakk (lukket tank) eller komposterer den etter en væskeavsiling (komposteringstank).

Melesses stilling som Nærings-ph.d. varer i tre år, altså frem til 1. oktober 2018, hvor Daniel Todt (Ecomotive AS) er prosjektansvarlig/mentor og Arve Heistad (NMBU) er hovedveileder.


vanning_gress.jpg

Ønske om bærekraftig ressursbruk

Vann som ressurs

Enkelt forklart er grunntanken i bærekraftighet å ikke forbruke mer enn omgivelsene våre tåler, på hverken kort eller lang sikt. Dette vil bli enda viktigere i fremtiden, siden vi vet at millioner av mennesker i bl.a. India og Kina snart vil ta steget opp i middelklassen – med økt ressursbruk som resultat. Det er positivt at store befolkningsgrupper kommer seg ut av fattigdom, men det medfører også store utfordringer rundt vannforsyning og infrastruktur for avløp.

En tredelt løsning basert på bærekraftige prinsipper kan redusere disse utfordringene vesentlig:

  • Vi må bruke vannressursene som finnes i miljøet rundt oss med fornuft. Rent drikkevann er en av de få tingene mennesket ikke kan klare seg uten. Det er derfor selvsagt av stor betydning at vi klarer å redusere vannforbruket.
  • Vi må også legge til rette for gjenbruk av vannet, slik at det ikke bare brukes en gang når vi har tatt det ut av kretsløpet for å utnytte det til menneskelig konsum eller forbruk.
  • Og vi må sørge for at vann som er brukt til ulike formål, behandles slik at det enklest mulig kan renses og slippes tilbake i det naturlige kretsløpet. Helt konkret oppnår vi dette gjennom kildeseparering, ved å skille toalettavløpet fra det andre avløpet (gråvann) og rense gråvannet lokalt. Dette er en systemtenkning som Ecomotive AS er en pådriver for.

Utnytting av avfallsprodukter

Kloakk har tradisjonelt vært sett på som et problem: ekkelt, stinkende, smittefarlig, og i verste fall dødelig ved overføring av visse typer sykdommer. Men kloakk er også energi, og inneholder dessuten verdifulle næringsstoffer. Kloakk fra kildeseparerende avløpssystemer er spesielt verdifull, for der er kloakken lite utvannet av andre typer avløpsvann (gråvann). Hvis det i tillegg brukes vakuumtoaletter eller andre typer vannsparende toaletter i det kildeseparerende avløpssystemet, blir konsentrasjonen av energi og næringsstoffer enda høyere.

Kloakk og annet avfall er altså en verdifull ressurs:

  • Vi kan bruke konsentrert kloakk til produksjon av biogass, som er en kommersielt utnyttbar energikilde. Dette gjøres allerede i dag, ved at kloakk fra vakuumtoaletter (som gir ekstra konsentrert kloakk med minimal vannutspedning) sammen med kjøkkenavfall brukes som energikilde i biogassanlegg.
  • Vi trenger verdifulle stoffer som fosfor og nitrogen til bruk i blant annet kunstgjødsel, og de tradisjonelle forekomstene av disse stoffene er en begrenset ressurs. De finnes derimot i rikt monn i kloakken vår. Ved å gjenvinne næringsstoffer fra menneskelig avfall, kan vi altså sikre en stabil og forutsigbar forsyning av flere næringsstoffer. Dette kan gjøres på laboratorie-nivå allerede i dag, og på sikt er det mulig at Ecomotive AS vil se nærmere på slik utvinning.