Kommersialisering

sikrer videreutvikling og forbedringer

Kommersialisering av ny teknologi

Veien fra laboratoriet til butikkhyllen er ofte veldig lang, selv om man har et bra produkt. Gjennom et tett samarbeid med kommersielle aktører har det vært mulig for Ecomotive å finansiere omfattende forskningsvirksomhet, som til slutt munner ut i leveringsklare produkter. Etter mange slike samarbeidsprosjekter har vi nå optimalisert prosessen det er å ta en produktidé helt fra konseptstadiet, og frem til en ferdig løsning som er klar til salg.

Sikrer videreutvikling
Det er relativt liten vits i å utvikle ny avløpsteknologi dersom resultatene og funnene fra forskningen ikke får noen stor (altså kommersiell) utbredelse. I utviklingen av renseanlegg for både gråvann og kloakk har Ecomotive jobbet tett med næringslivet, for å sikre at et produksjons- og markedsapparat står klar til å gjøre løsningene fra Ecomotive lønnsomme gjennom salg på det kommersielle markedet. På denne måten sikrer vi fortsatt finansiering, og det gir oss kontinuitet i forskningsaktiviteten. Dermed ruller forsknings-snøballen videre og vokser seg kanskje også litt større, slik at vi i Ecomotive kan fortsette vårt arbeid med å utvikle og videreutvikle bedre avløpsteknologi med lavere utslipp til beste for hele samfunnet.

Gir også viktig opplæring
Ecomotive AS leverer ikke bare teknologi og ferdige løsninger til oppdragsgiver (hovedsaklig morselskapet Jets AS). Vi sørger for at det også følger med grundig opplæring, slik at nye produkter får sin trygge forankring i selskapet som skal levere dem til det kommersielle markedet. Dette kan dreie seg om ren kurs- og opplæringsvirksomhet rundt produkter vi har utviklet, men ofte driver vi også en bredere kunnskapsoverføring om markedet som produktet skal selges/brukes i. Ett eksempel på dette er gråvannsrenseanleggene Ecomotive A01 og Ecomotive A02, som primært brukes i hytter i Norden. Ecomotive AS har inngående kjennskap til lovverket og retningslinjene som gjelder for gråvannsrensing, og har bistått oppdragsgiver med bl.a. å utarbeide korrekte prosedyrer for testing av grunnforhold der slike renseanlegg er tenkt installert.

Driver kommunal kunnskapsheving
Ecomotive AS har også drevet – og driver – omfattende opplæring og kompetansebygging for kommuner og konsulenter. Dette arbeidet skal på sikt medføre en betydelig kunnskapsheving om moderne, desentrale avløpsløsninger blant de som jobber med fagfeltet vann og avløp til daglig.

Næringsliv vs. akademia
Daglig leder Ottar Håkonsholm i Ecomotive AS mener næringsliv Isolasjon er naturligvis en dårlig strategi… og utdanningsinstitusjoner burde samarbeide i sterkere grad:

“I Norge jobber vi nå helt i forkant av utviklingen innenfor renseteknologi. Skal vi holde på den posisjonen, forutsetter det at næringsliv og forskere får dra nytte av hverandres sterke egenskaper og erfaringsplattformer. Ecomotive AS er en arena som tilrettelegger for den typen samarbeid, og det har vist seg at vi raskt får frem veldig gode resultater på denne måten. Spør du meg burde flere forskningsmiljøer knytte sterkere bånd til bedrifter innenfor samme teknologiske fagfelt som dem selv. Isolasjon er naturligvis en dårlig strategi når man sammen må prøve å finne en bedre vei fremover.”