Kildeseparering

tilrettelegger for å bruke avfall som ressurs

Kildeseparert avløp gir miljøfordeler

I et kildeseparerende avløpssystem føres avløpsvannet som kommer fra toalettet (svartvannet) til en egen tank for oppsamling. Alt annet avløpsvann fra dusj, badekar, oppvask og klesvask (gråvannet) føres til et eget renseanlegg for behandling. De to delene blandes altså ikke på noe punkt, men går i separate rør hele veien. 

Dette gir mange fordeler ved behandling av både gråvannet og svartvannet
Fortrinnet med kildeseparasjon er at nesten alle stoffer som finnes i avløpsvannet fra husholdningen, og som man ikke ønsker skal komme ut i naturen, stammer fra toalettet. Mesteparten av avløpsvannet utgjøres av det mindre farlige gråvannet. Ved å samle opp svartvannet fra toalettet i en egen tank blir det dermed enklere å rense mesteparten av avløpsvannet fra husholdningen (gråvannet), til en kvalitet som gjør at det kan tilbakeføres i det lokale vannkretsløpet uten å ha negative virkninger på helse og miljø. Svartvannstanken tømmes med slambil.

Kombinasjonen med rensing av gråvannet og oppsamling av svartvannet, gjør det derfor mulig å få etablert et komplett kildeseparerende avløpssystem på egen tomt. Dette kaller vi gjerne et desentralt avløpssystem. Systemet blir enda mer effektivt og robust ved bruk av lavtspylende toaletter eller vakuumtoaletter. Mengden med svartvann som må samles opp blir mindre med slike toaletter, og dette er gunstig når svartvannet skal transporteres bort til videre behandling.

Kildeseparering

Skissen viser et kildeseparerende avløpssystem der avløpet fra toalettet (svartvannet) føres til oppsamlingstank før borttransport med slambil. Gråvannet renses i et gråvannsrenseanlegg, og kan deretter slippes ut lokalt. Renseanlegget og kloakktanken slamtømmes med jevne mellomrom, der intervallene er avhengig av bruken. (Illustrasjon utlånt av Jets Vacuum)

 

Tradisjonelt blandet avløp er derimot ikke optimalt:
• 
Når gråvann blandes med svartvann (kloakk), fører dette til at alt avløpsvannet må behandles og renses som svartvann. Blandingsprosessen fører til sløsing med både energi og vannressurser, siden gråvannet utgjør store mengder avløpsvann som i utgangspunktet er svært lite forurenset. De store mengdene kloakk som denne blandingen utgjør, representerer i seg selv en risiko.

• I tradisjonelt blandet avløp blir vann transportert bort for rensing, selv om vannet stammer fra en lokal kilde der det brukes. Det gir negative ringvirkninger å “tømme” et område for vann på denne måten.

• Lekkasje fra kloakknettet er et betydelig problem i mange aldrende, offentlige VA-nett, og kloakk som lekker ut i bakken kan sive inn i drikkevannsforsyningen som gjerne ligger i samme grøft.

• Blandet avløp medfører ofte store naturinngrep i form av rørgater til sentrale renseanlegg o.l.