Forskningsvirksomhet

i samspill med ledende universitetsmiljøer

Forskningsvirksomhet og samarbeid

Ecomotive har mange års bred erfaring med forskning på avløpsteknologier i inn- og utland. Denne erfaringen har vi i hovedsak tilegnet oss gjennom samarbeidsprosjekter med ulike forskningsmiljøer, selv om en del også er gjort kun med bruk av våre egne, interne ressurser. Dette har gitt oss et godt kontaktnett, og gjør det mulig for oss å være i forkant av utviklingen på fagfeltet vårt.

Bred erfaring – spisset satsing
I de første årene etter oppstarten i 2006, jobbet Ecomotive AS med forsøk og prosjekter der vi bygde opp kunnskap om behandlingsprosesser for ulike kategorier av slam fra vakuumbaserte sanitæranlegg. Vi utførte et stort antall forsøk, eksempelvis på slam fra gråvannsrenseanlegg kontra slam fra konsentrert svartvann (kloakk) i vakuumsystemer. I dag er denne erfaringen og kunnskapen videreført, og danner grunnlaget for en nokså spisset FoU-virksomhet med det mål å utvikle moderne, ressursbesparende løsninger innenfor VA-fagfeltet.

NMBU er sentral partner
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU) har vært, og er fremdeles, en sentral samarbeidspartner innenfor vårt virkeområde og fagfelt. Samarbeidsformene vi har hatt med NMBU gjennom disse årene kan grovt sett deles inn i tre hovedkategorier:

1. Oppdragsforskning, hvor Ecomotive AS gjør et direkte kjøp av tjenester fra NMBU og eier rettighetene.
2. Bidragsforskning, i samarbeidsprosjekter av felles nytteverdi og med deling av rettigheter.
3. “Rent” forskningsarbeid, som er initiert av akademia og hvor Ecomotive AS kan bidra med fagkunnskap/erfaring.

Grader og oppgaver ved NMBU
Samarbeidet vårt med NMBU har båret betydelige frukter også på universitetets side av gjerdet. Det er allerede tatt en PhD-grad på gråvannsrenseanlegget Ecomotive A01, og det er dessuten startet et løp mot en PhD-grad som bygger på data og arbeid knyttet til det maritime kloakkrenseanlegget Ecomotive STP. I tillegg er det utført minst 8 masteroppgaver basert på utviklingsarbeidet med disse to renseanleggene.

Testing ved Runde Miljøsenter 
Runde Miljøsenter på den kjente fugleøya Runde er også en nær samarbeidspartner innenfor vårt fagfelt. Dette samarbeidet baserer seg mer på laboratoriearbeid i tidlige stadier av utviklingsprosesser, med rent praktisk testing/feiling av grunnlagsdata før videre forskning og utvikling. Senteret har et godt og moderne laboratorium, noe som er med på å gjøre oss mindre avhengige av ledig kapasitet ved NMBU sine labfasiliteter.

Jets-konsernets lab
Med forskning på vakuumslam som utgangspunkt, har det vært naturlig for Ecomotive AS å samarbeide tett med vår eier Jets-konsernet på Hareid på noen områder. Selskapet har eget laboratorium som benyttes både til utviklings- og undervisningsformål for vakuumbaserte avløpssystemer, og vi har benyttet dette laboratoriet over lang tid til testing av forskjellige typer renseanlegg.

Utviklingsprosjekter gir videre vekst
Vi har også til en hver tid gående utviklingsprosjekter for å forbedre eksisterende produkter, eller arbeide frem nye produkter og løsninger tuftet på tanken om bærekraftige avløpssystemer. Selskapet er i vekst og har i 2013 måttet styrke kapasiteten både innen forskning og administrasjon.