Bærekraftige løsninger

som bidrar til å styrke det naturlige kretsløpet

Bærekraftige vann- og avløpsløsninger

Avløpsløsningene Ecomotive AS utvikler skal være bærekraftige, eller bidra til bærekraftighet. Ordet bærekraft er hentet fra det engelske “sustainability”, som mer direkte kan oversettes med “opprettholdelse”. Og det beskriver godt hva vi prøver å gjøre: å opprettholde en naturlig balanse gjennom minimal miljøpåvirkning fra de produktene som vi utvikler i samarbeid med våre oppdragsgivere.

Vann som ressurs
Enkelt forklart er grunntanken i bærekraftighet å ikke forbruke mer enn omgivelsene våre tåler, på hverken kort eller lang sikt. Dette vil bli enda viktigere i fremtiden, siden vi vet at millioner av mennesker i bl.a. India og Kina snart vil ta steget opp i middelklassen – med økt ressursbruk som resultat. Det er positivt at store befolkningsgrupper kommer seg ut av fattigdom, men det medfører også store utfordringer rundt vannforsyning og infrastruktur for avløp.

En tredelt løsning basert på bærekraftige prinsipper kan redusere disse utfordringene vesentlig:
• Vi må bruke vannressursene som finnes i miljøet rundt oss med fornuft. Rent drikkevann er en av de få tingene mennesket ikke kan klare seg uten. Det er derfor selvsagt av stor betydning at vi klarer å redusere vannforbruket.

• Vi må også legge til rette for gjenbruk av vannet, slik at det ikke bare brukes en gang når vi har tatt det ut av kretsløpet for å utnytte det til menneskelig konsum eller forbruk.

• Og vi må sørge for at vann som er brukt til ulike formål, behandles slik at det enklest mulig kan renses og slippes tilbake i det naturlige kretsløpet. Helt konkret oppnår vi dette gjennom kildeseparering, ved å skille toalettavløpet fra det andre avløpet (gråvann) og rense gråvannet lokalt. Dette er en systemtenkning som Ecomotive AS er en pådriver for.

Utnytting av avfallsprodukter
Kloakk har tradisjonelt vært sett på som et problem: ekkelt, stinkende, smittefarlig, og i verste fall dødelig ved overføring av visse typer sykdommer. Men kloakk er også energi, og inneholder dessuten verdifulle næringsstoffer. Kloakk fra kildeseparerende avløpssystemer er spesielt verdifull, for der er kloakken lite utvannet av andre typer avløpsvann (gråvann). Hvis det i tillegg brukes vakuumtoaletter eller andre typer vannsparende toaletter i det kildeseparerende avløpssystemet, blir konsentrasjonen av energi og næringsstoffer enda høyere.

Kloakk og annet avfall er altså en verdifull ressurs:
• Vi kan bruke konsentrert kloakk til produksjon av biogass, som er en kommersielt utnyttbar energikilde. Dette gjøres allerede i dag, ved at kloakk fra vakuumtoaletter (som gir ekstra konsentrert kloakk med minimal vannutspedning) sammen med kjøkkenavfall brukes som energikilde i biogassanlegg.

• Vi trenger verdifulle stoffer som fosfor og nitrogen til bruk i blant annet kunstgjødsel, og de tradisjonelle forekomstene av disse stoffene er en begrenset ressurs. De finnes derimot i rikt monn i kloakken vår. Ved å gjenvinne næringsstoffer fra menneskelig avfall, kan vi altså sikre en stabil og forutsigbar forsyning av flere næringsstoffer. Dette kan gjøres på laboratorie-nivå allerede i dag, og på sikt er det mulig at Ecomotive AS vil se nærmere på slik utvinning.

Les mer om bærekraft på norsk Wikipedia (liten innholdsmengde – se engelsk link for mer).
Les mer om sustainability (bærekraft) på engelsk Wikipedia.

Uttrykket bærekraft betyr for oss at vi forvalter både fornybare og begrensede ressurser på en slik måte at de også er tilgjengelige for kommende generasjoner.
– Ottar Håkonsholm, daglig leder